REGULAMIN

Regulamin strony internetowej
Umowa kupna-sprzedaży towarów (usług)
Polityka prywatności1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, posiadającym moc prawną.
1.1.1. Korzystając ze strony internetowej i/lub wysyłając zapytania za pośrednictwem kontaktów, podanych na stronie, użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania i politykę prywatności, określone w niniejszym Regulaminie.
1.1.2. Przy zamówieniu towarów lub usług wyświetlanych na stronie internetowej, niniejszy Regulamin jest traktowany jako umowa kupna-sprzedaży towarów (usług) i posiada moc prawną. Klient, składając zamówienie, potwierdza, że ​​ukończył 18 lat i zgadza się z niniejszym Regulaminem i tym samym pomiędzy Klientem i Wykonawcą zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług, która wchodzi w życie z chwilą złożenia zamówienia.
1.2. Użytkownik strony internetowej (może być nazywany Użytkownikiem) – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony internetowej www.ijkgallery.com.
1.3. Klient (może być również nazywany Kupującym lub Zamawiającym) – osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na towar (usługę).
1.4. Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zapłaty za zamówiony przez Klienta towar (usługę).
1.5. Wykonawca (może być nazywany Sprzedawcą lub Usługodawcą) - osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje zapłatę, realizuje zamówienie, świadczy usługi, sprzedaje towary (usługi). Wykonawca konkretnego zamówienia oraz jego dane wskazane są w informacji o zamówieniu, przesyłanej Klientowi drogą pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia przez Klienta.
1.6. Właściciel strony internetowej – osoba fizyczna lub prawna, zarządzająca stroną internetową www.ijkgallery.com.
1.7. Autor – osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawa autorskie do przedmiotu (towaru, usługi, własności intelektualnej). W zależności od przedmiotu, Autorem może być zarówno Wykonawca, jak Właściciel strony internetowej, tak i Osoba Trzecia.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej: www.ijkgallery.com. Wysłanie formularza zamówienia możliwe jest wyłącznie po zaznaczeniu (potwierdzeniu) przez Klienta, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę (zgadza się z nim). Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji o sobie i zapoznania się z Regulaminem strony internetowej.
2.1.1. Klient zobowiązuje się do przesłania dla Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (podaną na stronie) dodatkowe materiały (teksty, zdjęcia), niezbędne do realizacji Zamówienia, jeżeli nie zostały one podane w formularzu Zamówienia.
2.2. Wszystkie materiały, potrzebne do realizacji zamówienia należy dostarczyć w sposób uporządkowany, bez błędów, w odpowiednim formacie (zgodnie ze wskazaniem na stronie internetowej). Zamówienie nie będzie realizowane, dopóki nie bedą dostarczone wszystkie materiały, niezbędne do jego realizacji.
2.3. Po otrzymaniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysłana zostaje informacja o Zamówieniu, zawierająca wykaz zamawianych towarów (usług) i ich ceny, kwotę do zapłaty, informacje o płatności oraz dane Wykonawcy, a wypełniony przez Klienta formularz Zamówienia przesyłany jest na końcu listu. W razie potrzeby szczegóły zamówienia są detalizowane przed wysłaniem tej informacji.
2.4. Na wszystkie zapytania odpowiadamy jak najszybciej, jednak nie w każdym przypadku zamówienie może zostać przyjęte/odrzucone od razu, gdyż niektóre zamówienia wymagają sprawdzenia możliwości realizacji (wystarczający stan towaru/materiałów, terminy itp.). Jeśli nie otrzymaliście odpowiedzi w ciągu 24 godzin w dni robocze, możliwe, że nie otrzymaliśmy zamówienia lub podaliście nieprawidłowy adres poczty elektronicznej i nie ma możliwości skontaktowania się z Wami. W takim przypadku możecie skontaktować się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wypełnić formularz jeszcze raz.
2.5. W przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej, Klient po otrzymaniu pocztą elektroniczną listu, zawierającego informację o Zamówieniu i płacąc za zamówienie potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z nim.

3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie uważa się za potwierdzone, kiedy w informacji o zamówieniu, przesłanej pocztą elektroniczną, wskazany jest status zamówienia jako „W realizacji”.
3.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Sposób płatności: przedpłata przelewem bankowym, w euro, na konto, wskazane przez Wykonawcę (szczegóły podane są w informacji o zamówieniu, przesłanej pocztą elektroniczną).
4.2. Zamówienie należy opłacić w ciągu jednego dnia roboczego, chyba że uzgodniono inaczej. Opłacając zamówienie, Klient wyraża zgodę na realizację usług niezwłocznie, przed upływem terminu anulowania Zamówienia, przewidzianego w Regulaminie. W przeciwnym razie Klient musi się umówić na opłatę po tym terminie.
4.2.1. Jeżeli Wykonawca nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie, przyjęte zamówienie nie jest realizowane. Jeżeli Klient nie skontaktuje się w sprawie przedłużenia terminu płatności, zamówienie uważa się za anulowane.
4.2.2. Jeśli klient opłaca zamówienie z opóźnieniem, anulowane zamówienie może zostać wznowione, jeżeli Wykonawca ma jeszcze możliwość jego realizacji.
4.3. Płacąc za zamówienie, w polu celu płatności, należy wpisać numer, przypisany do zamówienia.
4.4. Zamówienie może zostać opłacone przez Klienta lub inną osobę. Faktura wystawiana jest na Płatnika.
4,5. Faktura dostarczana jest Klientowi w jeden z następujących sposobów: dostarczana w przesyłce wraz z towarem, przesłana pocztą elektroniczną (dokument w formacie PDF), dostarczana osobiście.
4.6. Jeżeli płatność będzie realizowana z banku kraju położonego poza SEPA, Klient ma obowiązek poinformować o tym przy składaniu Zamówienia, gdyż w tym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata za administrację zamówienia, również może być również oferowany alternatywny sposób płatności poprzez system PayPal.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Pomiędzy Wykonawcą a Klientem prowadzony jest dialog, używając poczty elektronicznej.
5.1.1. Klient zobowiązuje się do okresowego sprawdzania przesłanych informacji o statusie Zamówienia i niezwłocznego reagowania na propozycje i pytania Wykonawcy, szczególnie w przypadkach, gdy Zamówienie jest pilne i/lub wymaga dokładniejszego omówienia lub akceptacji Klienta.
(Zalecenia: Jeżeli przez dłuższy czas nie otrzymujecie odpowiedzi, sprawdźcie, czy list nie został przypadkowo przeniesiony do innego folderu lub usunięty. Dodajcie adres poczty elektronicznej Wykonawcy do swojej listy kontaktów).
5.1.2. Klient zobowiązuje się sprawdzić, zatwierdzić i/lub skomentować przesłany przez Wykonawcę materiał, niezbędny do realizacji Zamówienia (makiety, szkice, zdjęcia itp.) w ciągu jednego dnia roboczego, chyba że uzgodniono inaczej.
5.1.3. Jeżeli Klient nie prześle odpowiedzi na pytania, propozycje Wykonawcy i/lub nie potwierdzi w terminie materiałów, niezbędnych do realizacji zamówienia, zamówienie może zostać anulowane według uznania Wykonawcy.
5.2. W przypadku, gdy produkty, zamawiane na tej stronie internetowej, produkowane są według indywidualnego zamówienia Klienta, uwzględniane są preferencje, podane w formularzu zamówienia, które można później udokładnić pocztą elektroniczną.
5.3. Jeżeli Klient nie zgłosi określonych żądań lub złoży je po terminie, Wykonaca ma prawo zrealizować zamówienie według własnego uznania.
5.4. Jeżeli w trakcie przyjęcia zamówienia lub w dalszej części pracy Wykonawca zauważy w życzeniach Klienta szczegóły, które, jego zdaniem, mogą nie wyglądać odpowiednio w zleconej pracy (w tym błędy ortograficzne i stylistyczne) i które w przypadku korekcji nie zmieniają zasadniczo zleconej pracy, mogą one zostać poprawione bez informowania Klienta.
5.5. Na stronie internetowej mogą być prezentowane bezpośrednio sprzedawane, już wyprodukowane produkty lub wzorce określonej grupy produktów. Jeżeli produkt będzie wykonany według wzorca, uważa się, że Klient zamówił usługę wykonania analogu tego produktu. Numer (lub nazwa) produktu lub grupy produktów podany jest w formularzu zamówienia i na fakturze.
5.5.1. Produkty wykonywane są ręcznie, dlatego też produkty wykonane według wzorca mogą różnić się od siebie. Identyczne wykonanie nie jest możliwe (dotyczy to zwłaszcza dzieł rysunku, malarstwa i rzeźby).
5.5.2. Jeżeli produkt jest produkowany według wzorca (na zamówienie), jest to zaznaczone w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej, pocztą elektroniczną, w informacji o zamówieniu.
5.6. Klient nie widzi w na stronie internetowej obrazu końcowego produktu, lecz obraz produktu lub wzorca grupy produktów na nośnikach cyfrowych. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.
5.6.1. Odcienie produktu, pokazane na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych odcieni produktu z wielu powodów, takich jak oświetlenie, charakterystyka aparatu, charakterystyka różnych monitorów komputerowych, różnice w rozdzielczości obrazu itp. Jeżeli dla Klienta ważne jest, aby otrzymał produkt tylko w określonym, konkretnym odcieniu, musi przesłać Wykonawcy próbkę określonego odcienia w formie materialnej (nie w nośniku cyfrowym) i poinformować o tym Wykonawcę w formularzu zamówienia.
5.7. Obrazy, portrety, ilustracje.
5.7.1. Zamawiając usługę rysowania portretu, szczegóły twarzy i ciała nie są korygowane. Jeżeli Klientowi bezwzględnie zależy na zmianie tego typu danych, reklamacje dotyczące podobieństwa obrazu na portrecie do zdjęcia nie będą uwzględniane. Gdy Klient prosi o zmianę rysów twarzy, fryzury czy części ciała, artysta kieruje się swoją wyobraźnią.
5.7.2. Zamawiając towary (usługi) twórczości artystycznej, Klientowi mogą zostać przesłane oferty, wykonane cyfrowo (warianty wykadrowania, cyfrowe kolaże i szkice, zdjęcia), na podstawie których zostanie narysowany obraz. Uważa się je za idee (koncepcje). Oferty, wykonane cyfrowo, różnią się od prawdziwych, ręcznie wykonanych przedmiotów.
5.7.3. Klient lub Wykonawca przy omawianiu szczegółów zamówienia może podać dzieła innych autorów jako przykłady dla udokładnienia pomysłu (gatunek, styl, kompozycja, kolorystyka, oświetlenie, koncepcja itp.), jednak prace innych autorów nie są kopiowane, wykonując zamówienie. Wykonawca może kierować się podanymi przykładami jako źródłem inspiracji i życzeń, ale dzieło zostanie stworzone nowe.
5.7.4. W przypadku zamówień obrazów usługi fotografowania obrazów nie są świadczone.
5.8. Klient zobowiązuje się sprawdzić wszystkie materiały i makiety, przesłane do realizacji zamówienia, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanym przez Klienta i/lub zatwierdzonym przez niego materiale. Wykonawca ma prawo wykonać pracę bez przesłania makietów i/lub bez uzyskania zgody Klienta, jeśli zamówienie jest pilne i/lub jeśli makiety są wykonywane według wzorca, pokazanego na zdjęciu.
5.9. Usługi edukacyjne (szkolenie nieformalne, korepetycje, konsultacje, edukacja rozrywkowa, itp.).
5.9.1. Pomiędzy Wykonawcą a Klientem prowadzony jest dialog zdalny (drogą poczty elektronicznej lub w inny sposób określony w opisie usługi).
Zalecenia: Jeżeli przez dłuższy czas nie otrzymascie odpowiedzi, sprawdźcie, czy list nie został przypadkowo przeniesiony do innego folderu lub usunięty. Dołączcie adres poczty elektronicznej Wykonawcy do swojej listy kontaktów. Poinformujcie Wykonawcę.
5.9.2. Dokonując płatności za usługi edukacyjne, Klient rezerwuje usługi Wykonawcy na uzgodniony okres.
5.9.2.1. Klient ma prawo korzystać z usług Wykonawcy na swoje potrzeby w uzgodnionym okresie.
5.9.2.2. W trakcie konsultacji Wykonawca odpowiada na listy w ciągu 24 godzin w dni robocze, chyba że uzgodniono inaczej.
5.9.2.3. Dialogi pomiędzy Klientem a Wykonawcą mają charakter konfidencjalny.
5.9.2.4. W przypadku konsultacji zdalnych ilość usług zrealizowanych w zarezerwowanym terminie nie jest liczona. Klient może korzystać z usług zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami. Niewykorzystany czas nie podlega przeniesieniu ani zwrotowi.
5.9.3. Wszelkie informacje na temat świadczonych usług dostępne są na stronie internetowej: www.ijkgallery.com
Dodatkowe szczegóły ustalane są pocztą elektroniczną: info@ijkgallery.com
5.9.4. Dyplomy, świadectwa ani zaświadczenia nie są wydawane.
5.9.5. Usługa uważana jest za jakościową, jeżeli Klient miał możliwość korzystania z niej przez ustalony czas, zgodnie z opisem usługi, zamieszczonym na stronie internetowej.
5.9.6. Klient, który ma uwagi co do jakości usług, ma obowiązek zgłosić je w formie pisemnej dla Wykonawcy w trakcie świadczenia tych usług, aby Wykonawca miał możliwość usunięcia braków tak szybko, jak to możliwe i/lub zakończenia świadczenia usług. Uwagi, dotyczące jakości usług, zgłaszane nie w trakcie świadczenia usług, nie są uwzględniane.
5.9.7. Jeśli w informacji o usłudze podany jest link z etykietą, Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem etykiety i przestrzegać go.
5.9.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za jakość usług, świadczonych przez Wykonawcę.

6. TERMINY

6.1. Terminem realizacji zamówienia – to data (włącznie), do której zamówienie jest wykonane. Zamówienie realizowane jest do końca wskazanego dnia, chyba że uzgodniono inaczej.
6.2. Termin realizacji zamówienia potwierdzany jest po złożeniu zamówienia przed opłatą.
6.3. Na stronie internetowej mogą być ukazane preliminarne terminy produkcji, które mają charakter ogólny, orientacyjny, jednak dokładne terminy uzgadniane są z konkretnym Klientem pod konkretne zamówienie.
6.4. W przypadku opóźnienia w płatności, opóźnienia w dostarczeniu informacji (materiałów), niezbędnych do realizacji zamówienia, zmiany szczegółów zamówienia lub podania błędnego adresu, termin produkcji może ulec wydłużeniu.
6.5. Za czas i jakość dostaw odpowiedzialna jest firma spedycyjna. Wykonawca może podać termin dostawy na podstawie oficjalnych informacji dostarczonych przez firmę spedycyjną. Informacje te mają charakter orientacyjny, gdyż Wykonawca nie wyznacza, nie kontroluje i nie odpowiada za termin dostawy. Więcej informacji na ten temat może udzielić firma spedycyjna.
6.6. Jeżeli Klient planuje zarejestrować takie produkty jak logo lub nazwa, aby uniknąć problemów, powinien złożyć wniosek o rejestrację nazwy do właściwego organu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia utworzenia nazwy. Po otrzymaniu odpowiedzi z instytucji rejestracji nazw, jeżeli wymagana jest korekta, Klient powinien skontaktować się z Wykonawcą w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi (należy załączyć również odpowiedź od instytucji rejestracji produktów).

7. DOSTAWA

7.1. Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dostarczenia (wysyłki) towaru.
7.2. Wszystkie przesyłki są rejestrowane i doręczane do Odbiorcy osobiście z wymaganiem podpisu.
7.2.1. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą, przesyłka może zostać dodatkowo ubezpieczona.
7.2.2. Po dokonaniu przez Klienta wyboru ubezpieczenia przesyłki wysyłanej za granicę Klient musi samodzielnie upewnić się, czy poczta Kraju Odbiorcy umożliwia ubezpieczenie przesyłki z Litwy oraz sprawdzić maksymalną dopuszczalną wartość ubezpieczenia przesyłki dla tego kraju. Nie wszystkie kraje zezwalają na ubezpieczenie przesyłki. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za tę usługę, a w przypadku odmowy ubezpieczenia przesyłki lub ograniczenia jej wartości, opłaty związane z ubezpieczeniem przesyłki nie są zwracane Klientowi.
7.2.3. Zapłata za ubezpieczenie (wycenę) przesyłki nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu towaru ani w innych przypadkach.
7.3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7.4. W przypadku wysyłki towaru za granicę cenę można wyliczyć indywidualnie dla konkretnego zamówienia według stawek wybranej firmy spedycyjnej, w zależności od wagi i gabarytów towaru oraz kraju odbiorcy. Dodatkowe podatki, takie jak cła itp., jeśli obowiązują w kraju odbiorcy, odbiorca zapłaci w jego własnym kraju, zgodnie z procedurą ustaloną w tym kraju.
7.5. W przypadku podania błędnego adresu (m.in. kodu pocztowego), jeśli się okaże, że poczta lub firma kurierska z tego powodu odmówi przyjęcia i zarejestrowania przesyłki, paczka zostanie zwrócona do magazynu i zostanie pobrana dodatkowa opłata za ponowne wysłanie.
7.6. Po wysłaniu towaru Klient otrzymuje numer rejestracyjny przesyłki nadany przez firmę kurierską. Zgodnie z podanym numerem wszelkie informacje związane z przesyłką można uzyskać w firmie, odpowiedzialnej za dostawę i/lub na jej stronie internetowej.
7.6.1. Firma spedycyjna kontaktuje się z Odbiorcą w sprawie doręczenia/odbioru przesyłki zgodnie z danymi, podanymi przez Klienta. W przypadku błędnego wprowadzenia tych danych (np. podany został błędny adres lub numer telefonu, adres Odbiorcy nie zgadza się z kodem pocztowym itp.) firma kurierska może nie informować o przesyłce. W takim przypadku Odbiorca ma obowiązek śledzić lokalizację przesyłki na stronie internetowej firmy kurierskiej zgodnie z numerem rejestracyjnym przesyłki i odebrać ją w terminie.
7.6.2. Jeżeli informacja o lokalizacji przesyłki nie jest aktualizowana na stronie internetowej firmy kurierskiej ze względu na problemy z systemem, informację tę można uzyskać telefonicznie, kontaktując się z operatorami firmy kurierskiej i podając numer przesyłki.
7.6.3. Kurier zazwyczaj informuje Odbiorcę telefonicznie przed przyjazdem. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z Odbiorcą, przesyłka zazwyczaj trafia do terminala lub automatu pocztowego i Odbiorca musi ją odebrać samodzielnie.
7.6.4. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki, w razie potrzeby Wykonawca udostępnia Klientowi kopie dowodów rejestracyjnych przesyłki oraz pokwitowania odbioru towaru, tak, aby Klient miał możliwość zgłaszania reklamacji do firmy kurierskiej.
7.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość doręczenia przesyłek i nie rekompensuje kosztów, poniesionych z winy firmy doręczającej.
7.8. Odbiorca zobowiązuje się do przyjęcia (odbioru) przesyłek w terminach przechowywania przesyłek, określonych w regulaminie usługi przewozowej. Jeżeli Klient nie przyjął (nie odebrał) przesyłki w terminie, może ona zostać zwrócona dla Wykonawcy lub przekazana na własność państwową w trybie określonym przez akty prawne. Jeżeli przesyłka wróciła do Wykonawcy, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty z tym związane zgodnie z cennikiem usługi dostawy. Przesyłka przekazana na własność państwową nie może zostać odzyskana, a pieniądze za przesyłkę i znajdujący się w niej towar nie podlegają zwrotowi.
7.8.1. Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania przesyłek, które zostały zwrócone ze względu na upływ terminu ich przechowywania (tj. gdy nie zostały odebrane przez Odbiorcę w terminie).
7.9. Klient/Odbiorca zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie doręczenia przesyłki, tak, aby w przypadku wystąpienia usterek istniała możliwość uzyskania potwierdzenia od pracownika, dostarczającego przesyłkę, odnośnie opakowania i/lub stanu przesyłki.
7.9.1. Towar wysyłany jest bezpiecznie zapakowany (zgodnie z zaleceniami firmy spedycyjnej, podanymi na stronie internetowej firmy spedycyjnej). Sprzedawca/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczenia przesyłek.
7.9.2. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki Klient/Odbiorca ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumencie pracownika dostarczającego przesyłkę oraz sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli towar posiada wady, powstałe na skutek nieprawidłowego transportu, reklamację należy zgłosić firmie, która dostarczyła przesyłkę.
7.9.3. Po stwierdzeniu wad towaru lub opakowania, jeżeli przesyłka nie uległa uszkodzeniu, Klient/Odbiorca powinien odnotować ten fakt w dokumencie pracownika, który dostarczył przesyłkę, napisać akt zwrotu towaru (w wolnej formie) z opisem wad i wraz z niniejszym dokumentem zwrotu niezwłocznie zwrócić przesyłkę dla Wykonawcy. W dniu dostarczenia towaru Klient/Odbiorca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę pocztą elektroniczną o wadach towaru oraz o zwracanej przesyłce.

8. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROT TOWARÓW

8.1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny i poniesienia kosztów innych niż określone w Kodeksie Cywilnym Republiki Litewskiej, z wyjątkiem przewidzianych wyjątków.
8.2. Prawo Klienta do odstąpienia od zamówienia nie przysługuje w następujących przypadkach:
8.2.1. dla zamówień, zgodnie z którymi usługi zostały w pełni wykonane na rzecz użytkownika i które przewidują obowiązek zapłaty ceny przez użytkownika, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę i uznał, że utraci prawo odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania przez Wykonawcę umowę;
8.2.2. w przypadku zamówień na towary wyprodukowane według specjalnych instrukcji użytkownika, tj. towary, które nie są prefabrykowane i które zostały wyprodukowane zgodnie z osobistym wyborem lub instrukcją użytkownika, niezależnie od tego, czy produkcja towarów zostala rozpoczęta, czy nie, lub towary, które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb użytkownika;
8.2.3. dla zamówień, związanych z dostarczaniem dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę tych publikacji;
8.2.4. w przypadku zamówień, związanych z zakwaterowaniem, transportem rzeczy, najmem samochodu, usługami gastronomicznymi lub rekreacyjnymi, jeżeli w umowie określono konkretny termin lub okres świadczenia usług;
8.2.5. w przypadku rozpoczętych realizacji zamówień, związanych z dostarczaniem treści cyfrowych, z których wynika obowiązek zapłaty ceny przez użytkownika, jeżeli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykonanie umowy, chociaż termin, w którym przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie wygasł; konsument przyjął do wiadomości, że utraci prawo odstąpienia od umowy; i Wykonawca potwierdził zamówienie.
8.3. Termin anulowania zamówienia upływa po 14 (czternastu) dniach:
8.3.1. w przypadku złożenia zamówienia na usługi, – od dnia zawarcia umowy;
8.3.2. w przypadku złożenia zamówienia na towar gotowy z ekspozycji, - od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana, z wyłączeniem przewoźnika, odebrał zamówiony produkt lub:
a) w przypadku, gdy użytkownik zamówił więcej niż jedną rzecz w jednym zamówieniu i pozycje te dostarczane są oddzielnie, - od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wyznaczona, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma ostatnią rzecz;
b) jeżeli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach – od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wyznaczona, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma ostatnią partię lub część;
c) w przypadku złożenia zamówienia na regularną dostawę towaru w ustalonym terminie, - od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma pierwszy produkt.
8.4. Klient może zrezygnować z zamówienia poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną.
8.5. Wykonawca, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie zapłacone przez niego kwoty, w tym koszty dostarczenia towaru, zapłacone przez Klienta. Zwracając Klientowi wszystkie wpłacone kwoty, Wykonawca używa takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient do zapłaty Wykonawcy, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób i jeżeli Klient nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów.
8.5.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych w związku z tym, że Klient wyraźnie wybrał inny niż najtańszy tradycyjny sposób dostawy, oferowany przez Wykonawcę.
8.5.2. Wykonawca nie zwraca Klientowi wpłaconych kwot do czasu zwrotu towaru dla Wykonawcy.
8.6. Klient ma obowiązek wysłać lub przekazać towar dla Wykonawcy lub innej osobie przez niego upoważnionej, na adres, wskazany przez Wykonawcę, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8.6.1. Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8.6.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, spowodowane działaniami, które nie są konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8.7. Klient, który anuluje zamówienie, gdy świadczenie usług na jego rzecz było rozpoczęto niezwłocznie, przed upływem terminu do anulowania zamówienia, przewidzianego w Regulaminie (w przypadku przewidzianym w Regulaminie), jest zobowiązany do zapłaty dla Wykonawcy proporcjonalnej kwoty za wykonane usługi, świadczone do chwili złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z zamówienia. Kwotę, jaką Klient ma obowiązek zapłacić Wykonawcy, oblicza się proporcjonalnie do wartości świadczonych usług, biorąc pod uwagę całkowitą cenę określoną w umowie.
8.8. Towar zostanie przyjęty z powrotem tylko w takim przypadku, jeśli Wykonawca zwróci go w stanie nieużywanym, nieuszkodzonym, nie tracącym wyglądu, w oryginalnym opakowaniu, wraz z fakturą oraz dokumentem zwrotnym w wolnej formie z podpisem. W przypadku wad towaru lub sprzętu należy to odnotować w dokumencie dostawy pracownika, który dostarczył towar.
8.9. Towary jakościowe, które znajdują się na liście towarów bezzwrotnych zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, nie podlegają wymianie i zwrotowi.
8.10. Żądanie zwrotu towaru może zostać odrzucone, jeśli kupujący nie przestrzega regulaminu, zasad i warunków określonych na tej stronie lub podał niedokładne i/lub wprowadzające w błąd informacje przy zamawianiu towaru. Jeżeli wniosek został odrzucony, Wykonawca informuje o tym Klienta w terminie 5 dni roboczych, podając przyczynę odrzucenia.
8.11. Wykonawca może na każdym etapie anulować zlecenie z przyczyn obiektywnych. W takim przypadku Wykonawca zwróci Płatnikowi wpłatę, dokonaną za konkretne zamówienie. Żadne inne wydatki ani odszkodowania nie są kompensowane.
8.12. Towar należy zwrócić w taki sam sposób, w jaki został dostarczony.

9. GWARANCJA

9.1 Klient ma prawo skorzystać z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na zasadach, określonych w regulaminie, jeżeli produkt objęty jest gwarancją, a wady produktu nie powstały z winy Klienta.
9.1.1. Usługa gwarancyjna obejmuje usunięcie obiektywnych wad produktu, jeśli jest to możliwe. Jeżeli usunięcie wad produktu nie jest możliwe, można go wymienić na taki sam lub podobny produkt. Jeżeli usunięcie wady produktu lub wymiana na inny produkt nie będzie możliwa, pieniądze zostaną zwrócone Klientowi na warunkach, określonych w niniejszym regulaminie.
9.1.2. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej Klient musi przesłać produkt przesyłką kurierską wraz z fakturą, kartą gwarancyjną produktu oraz pisemnym żądaniem, zawierającym szczegółowy opis wad produktu. Produkt musi być kompletny, w oryginalnym opakowaniu.
9.1.3. Klient musi pokryć wszystkie koszty wysyłki.
9.2. Wszystkie produkty, sprzedawane na stronie są wykonane ręcznie i dlatego wymagają szczególnej pielęgnacji. Jeśli Klient nie jest pewien, jak prawidłowo pielęgnować produkt, może konsultować się z Wykonawcą. Towar, którego wady powstały na skutek nieprawidłowej konserwacji przez Klienta, nie podlega naprawie gwarancyjnej.
9.3. Serwis pogwarancyjny i niegwarancyjny świadczony jest za dodatkową opłatą.
9.4. Towar, którego wady powstały z winy Klienta, może zostać odrestaurowany, zmodernizowany, naprawiony, jeżeli Wykonawca posiada możliwość świadczenia takich usług i jeżeli Klient wyrazi zgodę na opłacenie faktury zaliczkowej za te usługi, świadczone przez Wykonawcę.

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Kopiowanie, modyfikowanie, drukowanie lub powielanie w inny sposób, publikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Autora informacji tekstowych i graficznych, znajdujących się na stronie internetowej, która jest chroniona zgodnie z Prawem autorskim i prawami pokrewnymi Republiki Litewskiej, jest zabronione. Informacje te mogą być wykorzystywane bez zgody wyłącznie do celów osobistych, na warunkach, określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych Republiki Litewskiej.
10.2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, drukowanie lub powielanie w inny sposób, publikowanie i wykorzystywanie utworów/dzieł, zakupionych na stronie internetowej w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Autora, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient w trakcie składania zamówienia poinformował Wykonawcę, że utwory/dzieła będą używane do takich celów. Bez podpisania umowy o prawach autorskich utwory/dzieła, zakupione na stronie internetowej mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do celów osobistych na warunkach, określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych Republiki Litewskiej.
10.3. Autor i właściciel serwisu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć powstałych prac, jako przykładów swojej twórczości artystycznej.
10.4. Jeżeli Klient ze względu na specyfikę zamówienia życzy sobie, aby zdjęcie zamówionej pracy nie było publikowane lub czasowo wstrzymano publikację, powinien powiadomić o tym Wykonawcę odpowiednio wcześniej lub po otrzymaniu zamówionej pracy i zapoznaniu się z nią, poinformować go pisemnie o takim życzeniu (konieczne jest załączenie zdjęcia utworu/dzieła). Jeżeli Wykonawca nie otrzyma takiego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że Klient i/lub nowy właściciel utworu/dzieła nie ma nic przeciw publikacji zdjęcia. Na wszystkie otrzymane wnioski Wykonawca odpowiada pisemnie. Jeżeli Klient nie otrzymał odpowiedzi, powinien poinformować o tym Wykonawcę.
10.5. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.
10.6. Wykorzystane na stronie internetowej obiekty, objęte prawami autorskimi osób trzecich, wykorzystywane są za zgodą autora.
10.6.1. Jeżeli przekazane przez Klienta przedmioty praw osób trzecich zostaną wykorzystane w utworach wyprodukowanych na zamówienie Klienta, Klient jest odpowiedzialny za zgodę autora. Ani Wykonawca, ani właściciel strony internetowej nie ponoszą za to odpowiedzialności i nie sprawdzają zgody autora.

11. STANDARDY JAKOŚCI

11.1. Zamówienie, wykonane zgodnie z życzeniami, określonymi w formularzu zamówienia i zmianami, przesłanymi przez Klienta i/lub zmianami, zaproponowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Klieta, a także wykonane w stylu i technice, pokazanej na przykładach, znajdujących się na stronie internetowej, uważa się jakościowe.
11.2. Technika wykonania uważa się za jakościową, jeśli produkt jest wykonany zgodnie z przykładami na stronie internetowej.
11.3. Wszystkie produkty są wykonywane ręcznie i dlatego nie podlegają standardom jakości zautomatyzowanej produkcji przemysłowej/maszynowej.
11.4. Produkty, eksponowane na stronie internetowej mogą być: sprzedawane bezpośrednio już wyprodukowane produkty lub wzorniki określonej grupy produktów, według których są wykonywane zamówienia. Wyroby, wykonane ręcznie, mogą się od siebie różnić, gdyż identyczne odwzorowanie nie jest możliwe (dotyczy to zwłaszcza dzieł rysunku, malarstwa i rzeźby). Jeżeli w interesie Klienta leży zakup wyłącznie określonego produktu wystawionego na ekspozycji, a nie produktu, wyprodukowanego według wystawionego wzorca, Klient ma obowiązek poinformować o tym Wykonawcę.
11,5. Klient nie widzi na stronie internetowej obrazu końcowego produktu, lecz obraz produktu na nośnikach cyfrowych lub wzornik grupy produktów. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.
11.6. Jakość obrazu:
11.6.1. Odcienie w zamówionej pracy mogą różnić się od odcieni na zdjęciu lub w rzeczywistości.
11.6.2. Poziom realizmu rysunku i podobieństwo przedstawionych na nim szczegółów do rzeczywistości zależy od stylu rysunku, techniki wykonania i umiejętności artysty, dlatego Klient nie ma prawa żądać stuprocentowego podobieństwa i realizmu. Rysunek uważa się za jakościowy, jeśli znajdujące się na nim obiekty można rozpoznać po ich charakterystycznych cechach. (Rysunek nie jest fotograficznym przedstawieniem rzeczywistości, rysunek jest syntezą umiejętności artysty, jego wyobraźni i rzeczywistości).
11.6.3. Wyraźność i precyzja rysunku może zależeć od jakości zdjęcia, z którego jest rysowany. Jeżeli zdjęcie jest niewyraźne i nie widać drobnych szczegółów (takich jak kontury oczu, rzęsy itp.), rysunek może być również narysowany niewyraźnie lub, rysując do wyraźniej, może mniej przypominać obraz rzeczywisty, bo to, czego nie widać na zdjęciu, artysta będzie musiał narysować z wyobraźni.
11.6.4. Podczas rysowania portretów o małych rozmiarach ich wyraźność i dokładność mogą być niższe, szczególnie podczas rysowania kredkami (ze względu na skład i teksturę, które nie pozwalają na rysowanie bardzo małych szczegółów oraz specyfikę techniki).
11.6.5. Nie zaleca się zamawiania zmian szczegółów twarzy lub ciała w portretach. W przypadku jednak życzenia Klienta zmiany szczegółów twarzy lub ciała na portrecie, reklamacje, dotyczące podobieństwa narysowanego obrazu do fotografii nie będą uwzględniane. Gdy Klient prosi o zmianę rysów twarzy, fryzury lub części ciała, artysta kieruje się swoją wyobraźnią, a jego wyobraźnia może być inna niż wyobrażenia Klienta o tym, jak to powinno wyglądać.
11.7. Wykonawca odpowiada wyłącznie za jakość wyprodukowanego przez Wykonawcę towaru (świadczonych usług).

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwyej informacji o sobie.
12.1.1. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, a Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie dodatkowe koszty w terminie 1 dnia roboczego.
12.2. Klient, przekazując osobom trzecim zamówione utwory/dzieła, chronione prawem autorskim, zobowiązuje się poinformować te osoby o prawach autorskich, wymienionych w niniejszym Regulaminie.
12.3. Zamawiając produkty z wizerunkami osób trzecich, Klient zobowiązany jest do wykorzystania ich wizerunku za zgodą osób trzecich, a także zobowiązuje się do poinformowania tych osób o prawach autorskich, wymienionych w niniejszym Regulaminie. Ani Wykonawca, ani Właściciel strony internetowej nie sprawdza uprawnień i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta wizerunków osób trzecich bez ich zgody, za skutki z tym związane. Jest to odpowiedzialność Klienta.
12.4. Klient, zamawiając produkty z przesłanym materiałem, którego prawa autorskie należą do osób trzecich, musi posiadać zgodę osób trzecich na wykorzystanie tego materiału, a także zobowiązuje się do poinformowania tych osób o prawach autorskich, wymienionych w niniejszym Regulaminie. Ani Wykonawca, ani Właściciel strony nie sprawdza uprawnień i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku udostępnienia przez Klienta materiałów osób trzecich bez ich zgody, ani za konsekwencje z tym związane. Jest to obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.
12.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług osób trzecich, takich jak usługi doręczania przesyłek, ani za warunki świadczenia ich usług.
12.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pomieszczenie i to co z nim związane, jeśli pomieszczenie nie jest jego własnością. Odpowiedzialność za to ponosi właściciel pomieszczenia, który daje dla Wykonawcy możliwość czasowego korzystania z pomieszczenia.
12.7. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, do których zamieszczone są linki.
12.8. Właściciel strony internetowej ma prawo do zmiany zawartości internetowej w każdej chwili bez konieczności informowania o tym Klienta.
12.9. Force majeure. Zarówno Klient, jak i Wykonawca/Sprzedawca/Autor i Właściciel strony internetowej są zwolnieni od odpowiedzialności za niespełnienie warunków niniejszego regulaminu, jeżeli wykaże, że niespełnienie warunków niniejszego regulaminu nastąpiło na skutek okoliczności, których nie mógł kontrolować i których w chwili wyrażenia zgody z regulaminem (zawarcia umowy) nie mógł racjonalnie przewidzieć i nie mógł zapobiec wystąpieniu tych okoliczności ani ich skutkom.
12.10. Wszelkie spory rozstrzygane są zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.
12.11. Wykonawca/Sprzedawca/Autor ani Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione nie z własnej winy, jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utracone zyski, przychody, kontrakty, przewidywane oszczędności, dane, wartość firmy lub utracone wydatki) ani jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne.
12.12. Wykonawca jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie swoich usług oraz produkcję i tworzenie swoich produktów.
12.12.1. Rejestracją stworzonych produktów, takich jak logo i różne nazwy (marki, firmy), zajmują siė właściwe organy (sprawdzają ich unikalność na konkretnym terytorium, decydują, czy spełniają odpowiednie wymagania prawne i inne, obowiązujące na tym terytorium).
12.13. Klient, zamawiający usługi dla grupy i opłacający zamówienie, jest odpowiedzialny za grupę i zobowiązuje się udzielić grupie wszelkiej informacji o usłudze, właczając regulamin i etykietę.

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

13.1. Użytkownik strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela serwisu podanych przez niego danych zgodnie z regulaminem serwisu.
13.2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela strony internetowej i/lub zamawiającego jego danych zgodnie z regulaminem serwisu.
13.3. Dane, podane przez użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w celu, w jakim użytkownik je podał, pisząc list do właściciela strony internetowej.
13.3.1. Dane użytkownika, przekazane w celu zawarcia umowy pomiędzy właścicielem strony internetowej a użytkownikiem, są przechowywane i wykorzystywane jako fakt zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy i/lub w ramach rozliczeń (faktur), zgodnie z w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej.
13.3.2. Listy użytkownika przechowywane są w skrzynce poczty elektronicznej przez ograniczony czas, tak długo, jak jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na żądania użytkownika.
13.4. Podane przez Klienta dane wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia dokumentacji księgowej.
13.4.1. Dane Klienta są przechowywane i wykorzystywane w ramach księgowości (faktury), zgodnie z procedurą określoną przez prawo Republiki Litewskiej.
13.4.2. Formularze zamówienia oraz listy Klienta przechowywane są w skrzynce poczty elektronicznej przez czas określony, do czasu upływu terminów realizacji Zamówienia.
13.4.3. Adres poczty elektronicznej służy do realizacji Zamówienia oraz przekazania niezbędnych informacji osobie, zgłaszającej się z konkretnymi pytaniami.
13.5. Zarówno Użytkownik, jak i Klient mają prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, zgłaszając swoją decyzję na wskazane na stronie internetowej kontakty. Dane mogą zostać usunięte, jeżeli nie jest to sprzeczne z procedurą przewidzianą w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
13.6. Dane Użytkownika i/lub Klienta są konfidencjalne. Wykonawca może udostępnić dane w przypadkach przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej, a także w przypadkach naruszenia praw autorskich.
13.7. Ani właściciel strony internetowej, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki kradzieży danych lub pozyskania ich w inny nielegalny sposób przez osoby trzecie. Nie ponosi także odpowiedzialności za przypadki wykorzystania przez osoby trzecie danych, uzyskanych nielegalnie.
13.8. Przykładowe rysunki zamieszczone na stronie nie są wizerunkami osób, lecz wizerunkami sfotografowanych rysunków na nośnikach cyfrowych. Sposób wykorzystania sfotografowanych rysunków (produktów / dzieł Autorskich) określa niniejszy Regulamin.
13.9. Strona internetowa wykorzystuje standardowe pliki log w celu gromadzenia statystyk odwiedzin użytkowników. Jest to standardowa część wszystkich usług hostingowych. W ten sposób rejestrowane są dane anonimowe, które nie są łączone z danymi osobowymi, identyfikującymi tożsamość osób odwiedzających. Pliki log gromadzą dane, takie jak adresy IP odwiedzających, kraje, typy przeglądarek, ISP, data i czas, przeglądane strony, liczba kliknięć stron, słowa kluczowe wyszukiwania itp. Informacje te wykorzystywane są w celu analizy ruchu na stronie oraz administrowania stroną.
13.10. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na tej stronie. Klikając na linki, prowadzące do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności.
13.11. Wszelkie kwestie, związane z przetwarzaniem danych, można w każdej chwili zgłosić telefonicznie: +37068419241 lub pocztą elektroniczna: info@ijkgallery.com
13.12. Wszelkie spory rozstrzygane są zgodnie z procedurą, ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.